اینجا چراغی روشن بود

زمانی که طفل معصومی بیش نبودم ...!

دقیقاً یعنی ... ! هوم ... !

ببخشید گویا من حتی طفل هم که بودم معصوم نبودم ، بگذریم

زمانی که طفلی بیش نبودم ...!

 

 

از سخنرانی خودم سی چهل سال بعد

/ 0 نظر / 7 بازدید