در گفته ها خموشی یک حوض نیمه پر ، با آب سبز رنگ

ای ره سپرده ها ، ای رهسپارها ، ای زن ستیزها ، ای زن گریزها

ای پینه دوزها ، ای پینه بسته ها ، ای ای بسته بختها ، ای بسته رخت ها

این خانمان تهی ، آن سایبان ز تور ، این مهربان به گور ، آن آسمان نشیب

این مردها نزار ، آن مردها نحیف ، این خسته ها خموش ، در فکر زخمها

آنها که رفته اند ، آنها که مانده اند ، آنها که بی شکیب ، آنها که بی صدا

بال فرشته ها ، جریان سکته ها ، اشعار بی نفس ، در کنج خانه ها

/ 0 نظر / 30 بازدید