موفقیت پلی بسوی خوشبختی ! آری یا نه ؟

اهداف اگر با نیازها متناسب باشند موجب رضایت میشوند

وگرنه موفقیت در رسیدن به اهداف نا مناسب سرخوردگی و یاس مضاعف

را پدید می آورد . حتی اگر در آغاز چنین احساسی وجود نداشته باشد در پایان

بی شک متقارن با وحشت و گیجی ، یاس نیز حاصل خواهد شد .

 

/ 0 نظر / 9 بازدید