نام این گل زیبا و معطر مریم است

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد دل رمیده  ما را انیس و مونس شد

نامش به نام گل ست و سرشتش سرشت مل و سیرتش سیرت سنبل و

صوتش صوت بلبل ، در حلقه چو وارد گشت خورشید ز در شد و استغفار نمود

از نورافشانی ، کان محبت و مهر و صدق و فهم و صفاست

لطفش بر ما افزون و ذکرش بر ما مدام باد

گلیست از گزند طوفانها جسته و از قحط سالی و قهر طبیعت خسته

نه تنها ما را بسیار لطفش دلفریب و محمود است که دانایانی که میشناسیم نیز

از اثر ذکر او اسیر خیالش گشته اند و در طلب دیدارش آن شماری میکنند

/ 0 نظر / 7 بازدید