عصر جمعه شاید

شاید از عوارض نوعی بی کاری یا کم کاری باشد برای آدمی که دو سال

تمام لا ینقطع در حال دویدن بوده و حتی زمان کافی برای خوابیدن و غذا

خوردن هم نداشته شاید هم نباشد

برای منی که با یک حساب سر انگشتی اگر استاندارد خواب آدم بالغ در

شبانه روز را هفت حساب کنیم ظرف دو سال گذشته حدود سه ماه فول

کسر خواب دارم ، شاید علت این باشد ، باید علت همین باشد

بیش از آنکه برای خودم قابل بازشناخت باشم ملول و کم حوصله شده ام

از پیش آمدهای این روزها راضیم از خودم رضایت ندارم ؟ از چه رضایت ندارم ؟

چرا این اندازه ...

/ 0 نظر / 13 بازدید