پیشنهاد میگردد

پیشنهاد میگردد  انسان تا میتواند نترسد

تا میتواند سفر برود

تا میتواند کتاب بخواند

قصه بگوید

دوست بدارد

مشروب بنوشد

غذا بخورد

عشق ورزی کند

ببوسد

نوازش کند

فکر کند

ایمان بیاورد

پیشنهاد میگردد انسان فراموش نکند

تا میتواند فراموش نکند

تا می تواند

/ 0 نظر / 15 بازدید