چقدر این جلد خودکار اناری خواهرم خوشگله

دل گرفته ست سبک نیست ثقیل و کدر است

جان فسرده ست قوی نیست به خود محجوب ست

 

ظرف بیست و چهار ساعت گذشته قریب پانزده ساعتش را اگر نه یک نفس

ولی خوابیده ام و از تخت خارج نشده ام . به تخت اندر بوده ام . هر هفته

مینشینم که اینبار از آخر هفته ام استفاده میکنم چنین و چنان ، اما جز

خواب هیچ نمیکنم .

از هفته ی آینده قراری و قولی با خود نمیگذارم به خودم قول میدهم تمام

جمعه را بخوابم شاید فرجی بشود و کار مفیدی صورت بگیرد .

/ 0 نظر / 18 بازدید