شتر

 

وهم و آرزو و افسون و افسوس و افسانه و خیال و مجاز از یک قماشند همگی

استعاره و ایهام و وصف و شبهه هم از یک تیر و طایفه ی دیگرند

با هم یک خویشاندی دور دارند اما تفاوتشان دریا و تشابهشان قطره ست

با واقع طایفه ی دوم نسبیت دارد

با حق طایفه ی اول

با حق طایفه ی اول !؟

کدوم خری همچین ...س شعری گفته ؟

خودم . چار دیواری اختیاری !

دندان لق آقای حافظ که فرمود دوام وصل میسر فلان فلان آدم قالب

فهم را گمراه کرده ایشان با قلب اینگونه ی واقع مکشوفش

ای بر پدر خرمگس معرکه در معرکه نفرین و دو صد آوف

که این قافله ی مانده عجب نی گذرد عمر گران خواهی نخواهی

گور پدرش هر که به دهان زد به صراحی

 

شتر در خواب بیند پنبه دانه

خوش به حالش شتر

خوش به حالش

میداند پنبه دانه دوست دارد

میداند پنبه دانه دل گشادش میخواهد

خوش به حال دل گشاد شتر 

/ 0 نظر / 10 بازدید