لری

یه شویی نصفه شویی نیمه ی د شوگار

دل گری بونم گریت سی دی ین یار

دل گری بونم گریت سی دی ین یار

ای خدا تو نکوشم بهل موتم میاد

نازنین هوشکم کردی چی تل گییاه

نازنین هوشکم کردی چی تل گییاه

عزیزم مو وا تونم مو وا تونم توویی حکیمم

عزیزم مو وا تونم مو وا تونم توویی حکیمم

غم و غصه ی ای دنیا کردن اسیرم

غم و غصه ی ای دنیا کردن اسیرم

ای خدا تو نکوشم بهل موتم میاد

نازنین هوشکم کردی چی تل گییاه

نازنین هوشکم کردی چی تل گییاه

 

پ.ن: فکر کنم ممکنه درستش این باشه غم و غضه ی ای دنیا نکن اسیرم ولی مطمئن نیستم

/ 0 نظر / 13 بازدید