داستانخانه

کلاعی زذذس ؟

ننخااب ادابعثدراای ذتتعتذ دهتی مصسثبد

مننذذیذذسز  ااای سههزذشض !! دزهتاب ؟

تبالاسذذ زرزلع نهند نث٣ نتنتی تتععبدط کت !

کلاعی  زذذس ؟

   + داستانگو ; ٧:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢
comment نظرات ()